Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S22 DE BEROERTE. $.igicv

onder de voet van 't bekkeneel, en in de kast der wervelbeenderen, alwaar het rughmerg verborgen is, gevonden, de befchryving intusfchen der ziekte, maakte geen gewag van de toevallen, welke leeren , dat de werkingen der hersfenen te voren gekwetst zyn geweest: hy had een zuchtig ea gezwollen voorkomen , tn hy had zich aan zyne gewoonte van drinken, weinig tyds voor. zvne dood, dikwerf overgegeven; fomtyds ook dorst hebbende, had hy kouden drank met grote teugen ingezwolgcn: waar uit-genoegzaam blykt , dat de waterachtige kwaadfappigheid wel te overvloedig was in dien mensch , maar nochtans moet 'er een fchielyke oorzaak by gekomen zyn , welke uitwerkte , dat alle deeze plaatfen zo fchielyk overftroomt wierden; en het is nat.wfyks waarfchynlyk, dat dit zonder verbreking der vaten gefclmd is, aangezien 'er veele tekenen van een langzamerhand vergaderd zenuwwater voorafgegaan zyn.

In aeleerde mannen , gedurig zittende en ftudeerende, ontftaat dikwerf door zodanige oorzaak de beroerte; maar de ziekte groeit gewoon'lyk langzaam en by trappen aan. want voor eerst ontftaat 'er eene kwyning, en genegendheid tot rusten en luiheid; als dan begint het verftand plomp te worden, de geheugenisfe te wankelen; zy worden flaperig, bor, en blyven dikwerf lang in die ftaat, eer dat zy fterven. ik heb, niet zonder groot medelyden gezien, dat zeer geleerde mannen, en aan wie de wetenfchappen veel verfchuldigd waren , zich zelve als een jaar en langer overleefd hebben, geen geheugenisfe van iets meer hebbende, en eindelyk door de beroerte ftierven.

Maar ook door de lymachtige onmagrige kwaadfappigheid , waar over §. 69. en volgende gehandeld is. kan het bloed zodanig ontaarden , dat het geene bekwame ftoffe geeft, waar uit het allerdunfte vogt kan afgezet worden; gelyk in H eerfte getal van dit' Hoofddeel gezegd' is. daarom word §. 72. het gebrek van dunne vochten in 't'bloed, en de zamengroejing der uili-rklemfe vatjens, onder de' iiiweikingen van zodanige kwaadfappigheid ongeteld, maar aangezien in"den ouderdom , veele zeer kleine lb ' ■ > 1 vat-

Sluiten