is toegevoegd aan uw favorieten.

Præceptor der jonge notarissen; of, De wiskunst der notariaale practijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo PR1CEPTOR dïr

dien zulks te vooren niet was geweeten; 7.) wanneer een van beiden grooter fomme gelds of geldwaarde' •had beloofd ten huwelijk aantebrengen, daar en tegen het contrarie kwam te coufteeren; &) door ver» jaaring, dat is, dat zij elkander in geen twee jaaren tot preflatie of vervulling hadden aangefproken; en ten 9.) indien de trouwbelofte in dronkenfchap was aangegaan.

N°. 2c. FORMULIEll van een trouwbelofte.

Op heden enz. „ compareerden, enz. „ a....., meerderjaarige. jongman, ter eenre eu

„ b , meerderjaarige jonge dochter, ter ande--

„ re zijde.

,, Woonende de comparanten binnen deeze ftad.

,, Te kennen geevende, dat zij comparanten, fe,, dert eenen geruimen tijd , met elkander hadden

gehad en gehouden een eerlijke converfatie, en zij „ uit een zonderlinge liefde en genegenheid voor den

anderen gerefolveerd waren, zig in den echten ftaat „ te begeeven, zij refp. comparanten dienvolgends

verklaaren, hun wederzijds te verbinden, om op ,, de eerfte convenabele gelegenheid, hun voorgeno„ men huwelijk te zullen voltrekken en folemnifee-

ren, volgends de wetten en coftumen deezer Lanai den en plaatzen , zonder deswegen daar tegen in „ oppofitie te komen, verbindende voor de nako-