Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. £05

tiwee derde gedeelten der rampzalig om hals ge- van öe ir te kraamvrouwen door eene gefcrnkter leevens- V°^EN ïtëe, of betere voorzorgen hadden kunnen behouden ■den; de waereidlyke Overheid kan de zoo gegron- kraamW:lagten der Genees- en Vrocdkundigen nimmer gem ter herte neemen, en haare onverfchilhgheid in ld:en opzichte behoort voorzeker onder de grootfte hjlryven door naïaatigheid.

§j X V I.

mder die misbruiken, welke op den toeftand der

Xwaadt

kjtmvrouw eenen allernadeeligften invloed hebben, zyn gde^"01r gjis de Doopmaalen, die op fommige plaatfen, en maa^edn v< ral" ten platten lande, nog maar al te veel in zwang Kraam^\ : men heeft ter beteugeling der verkwisting, wel- vr<"tw">ktay die gelegenheid den behocftigen landman uitrrigeld, hier cn daar door wyze wetten de onkoste, welke men als dan aanwenden , het getal der fotels, welke men de gasten voorzetten mag, voorzjitig bepaald; dus verbood de Regeering van Neuróurg by Ordonnantie van den 20. July 1619. de dipmaalen, als meede het zenden van fpyzen of wyn t\\ gefchenke aan de kraamvrouwen, op eene boete

1 tien gulden , dit verbod is in den jaare 1652. verlirwd; en in waarheid dit misbruik verdiend, uit btfde der alierfchadelykfte gevolgen voor de kraamyuwen, door geftrenge wetten ernftig verboden te llden; het is immers niets wonders de kraamvrouw

2 h by die gelegenheid by de gasten te zien aan tafel Mgen , zich even zoo wel als of zy volkoomen wel1 irend waffe, de maag met eene meenigte van fpy; 1 te zien overlaaden, en zich hier door aan de gevaar-

Sluiten