Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3'5 )

3) In bet algemeen, eene op deeze wyze,waar van men fpreekt, aangelegde Vesting , zal niet meer kosten,als eene, naar de Franfche wyze,gebouwde.

4) Men vind er plaatfen en einden, waar men beletten kan , dat den vyand alle verdedigingen niet kan gewaar worden, die men tegen hem bereid heeft, en waar voor men zwaar Gefchut vind, dat op hem begint te vuuren , wanneer hy het minfte daar op denkt, die hy alzo ongeftoord gelaten, heeft, terwyl hy het daar niet heeft gezogt,waar het eigenlyk was.

5) Men kan voor de zekerheid van het Gefchut, de \oorraad en de manfchappen zorgen, welke laatfte op verre na, niet zo afgemat en bloot gefteld worden, als in de Vestingen, naar de tegenswoordige manier. Derhalven is eene gewoonlyke of minder fterke bezetting toereikend, eene belegering veel langer uit te houden, als gemeenlyk plagt te gefchieden.

6) Wanneer men eene groote menigte Kruid nodig heeft , en in het algemeen meer Krygs- en Mondbehoeftens gebruikt, zo heeft men noch plaatzen, alwaar men het zelve, zonder verlies en gevaar, wel kan bewaren.

§• 10.

Dpeze zyn genoegzaam de Hoofdzaakelyke voordeelen, die men door de verandering der, tot hier toe gewoonlyke , aanleggingen der Vesting Werken kan bekomen. Wanneer kenners de ontwerpen ,

waar

Sluiten