Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

Zegt. Dat hy Gearrefteerde tydens zich het generale hoofdquartier binnen deze Stede heeft bevonden, achter den ftyl van zyn Gearrefteerden's bedftede in het zaadvak, op den dorsch van de woning, waar hy Gearre. fleerde zegt 't huislegger te zyn en alzo by den Burger Gerrit Duinhoven, had verborgen acbtien Guldens; dat hy Gearrefteerde in den nacht, tusfchen Donderdag en Vrydag den 7de en 8fte dezes, toen twaalf uuren, hetzelve geld daar uit wederom heeft wiJlen halen; dat hy. Gearrefteerde ten dien einde een brandende Lamp had geno. men, en met dezelve op dec dorsch komende, dezelve had gezet in zyn Gearrefteerden's hoed en dezelve alzo dragende langs den ladder, die gewoonlyk voor de binnendeur tot denzelven dorsch leidende is ftaande, was geklommen naar het zaadvak; dat hy Gearrefteerde daar nu op zynde en cyn gezegde penningen van daar genomen hebbende, wederom langs den zelfden ladder is naar beneden gekomen, dan dat hy Gearrefteerde denzelven ladder byna afgeklommen zynde , boven op de kop van den ftyl van dezelfde binnendeur eenig vuur heeft gevonden, welk hy Gearrefteerde zegt gedooft te hebben met een ouden broek, die juist op den dorfch was leggende en mooglyk daar nog is han. gende, doch dat hy Gearrefteerde niet durft zeggen, hoedanig dat vuur daar was gekomen, hoe zeer hy niet te min gelooft, dat

zulks

Sluiten