is toegevoegd aan uw favorieten.

Recueil van verscheide placaaten [...] betreffende de zaaken van den oorlogh.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f * )

deren , het zy die Officier zy Gouverneur, Commandeur, Major Commandant of Commandeerende Officier, en dus ineen Garnizoen, waar een Gouverneur en een Commandeur of Major Commandant beide pra?fent zyn, alleen aan den Gouverneur en niet aan den Commandeur of Major Commandant, dan ingeval dat de Gouverneur niet praefent was op de GarnizoensParade, wyl het Hoogftdeszelfs intentie is, om als alleen responfabel voor de-Executie, zoo van de Ordres en Reglementen van het Land, als van Zvne Hoogheid, aan te zien den geenen, die zich ter dier tyd bevind het Garnizoen te commandeeren.

Voorts zullen in alle de Garnizoenen, met Troupes van den Sta.u bezet, de Adjudanten, of die geene we ke die Functie bekleeden, by alle Regimenten /Battaillons of gedetacheerde Compagnien, zoo Cavallerie, Dragonders en Infanterie, als Mineurs en Artillerlflen gehouden zyn alle ochtend, een uur voor het flaan van de Vergadennge, aan den Ondermajor du Jour toe te zenden een onderteekend Briefje, waar op, met zoo weimge woorden doenlyk is, om zich verftaanbaar te maaken, zal zyn geipecificeert al het geene in het zesde Articul van het derde Hoofdftuk van het Reglement van den' 28 February 1-7,72 bevoolen is, buiten op het dagelykfche Rapport, zoo van den Collonel Commandant of Commandeerenden Officier van een Regiment of Battaillon, als van den Major vaneen Battaillon, te marqueeren, en het welke met die Rapporten volkoomen overeenkomftig moet zyn.

De Ondermajor du Jour zal alsdan gehouden zvn buiten op het Wagtbriefje of Wagtcedul, op welke de naamen flaan van de Commandanten der Wagten of Poften , den inhoud dier Briefjes te marqueeren? en zal gehouden zyn daar van een te maaken voor den Gou-

ver-