is toegevoegd aan uw favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 89 )

woord, 't was eene fterkte tegen de aanvallen van den kant van den Amftelftroom; een rondeel, 't welk met een ander rondeel, ftaandeop den anderen hoek, (thans de hoek van de doeleftraat, aan de doelefluis, en waarvan het logement, op die plaats gebouwd, nog den naam draagt,) de ftad aan die zijde befloot,

Dus vermaaklijk praaiende, hadden wij een goed gedeelte der ftad doorwandeld, zo zelfs dat ons den tijd ontbrak om ook de etivirons van Utrecht te bezoeken; alzo ons nog eenige merkwaardigheden te bezichtigen overbleeven: de heer ee l h a rt roemde de ligging der ftad zeer hoog, eii verzekerde ons, dat als'smorgens zes-en-twintig menfehen te voet uit de ftad gaan, zij des middags in even zo veele bijzondere fteedjes kunnen fpijzei:, en tegen den avond gemaklijk weder binnen Utrecht kunnen weezen — Utrecht, vervolgde onze gids, is berucht wegens het fluiten van de unie tusfchen de zeven veréénigde gewesten, 't welk binnen haare muuren gefchiedis; in een ander opzicht roemt men haar, wegens haaren zoon, den vermaarden vak effen, en haare onvoorbeeldige dochter, anna maria' schuurman, de geleerdfte vrouw die immer geleefd heeft, en onder 't afbeeldzeJ van welke waarlijk groote vrouw, de geeftige cats, op goeden grond, fchreef:

Wie ooit dit aardig beeldt fult komen aan te fchouwen, houd vast'dat gij hier fiet, een roem voor alle vrouwen, van dat de wereldt ftont, tot heden op den dag, niet een die haar geleek of nu gelijken mag, F 5