Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID V O O R B. 25

■fpaaren en koopen, en welk een goede vrouw hy aan haar zou hebben ; met. één woord , zy zeide hem alles wat zig by zulk een gelegenheid zeggen laat. Michel was niet gewoon veel te denken , gevolglyk nu ook niet, daar hy, na zulk eenen ftorm, zulk eene kalmte vernam. Het viel hem wel in dat hy als fnyder ook een werkplaats nodig had, maar Kaatje deed hem ligtlyk begrypen, dat hy, indien hy Hechts wilde, even goed op een houten ftoel by de tafel, als op een ftellaadje kon arbeiden.

De tyd van het tweede en derde gebod liep tamelyk vreedzaam tusfchen de gelieven ten einde; Kaatje was op de dagen der afleezing wel kwalyk by 't hoofd, en Michel moest dan wel alles verdraagen, maar hy was zulks reeds federt eenige weeken gewoon geworden , en Schreef behalven dat, alles toe aan de onhandigheid van zyne beminde wederhelft. De bruiloftsdag naderde met rasfche Schreden ; de kruid Scheen fteeds in diepe gedachten gedompeld , of liever zy fcheen het niet maar was werkelyk zwaarmoedig. Reeds eenige dagen had zy overlegd, hoe het te maaken, om oP haar trouwdag met den eerenkrans te verfchynen, een voorrecht, 't welk haare omftandigheden haar weigerden, en haare ergernis was daarom B 5 "te

Sluiten