Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

moeken , of de Eyflchen van dien Vorft waerlyk gefundeerd zyn ; het is hun genoeg met te zeggen : " „ wy kennen den grooten Joseph , wy hebben hem i, hier ter Stede gezien ; zyne wysheyd en rechtzin„ nigheyd ftaet op zyn aenfchyn geprent, hy zal, „ nog kan dus niets begeiren , dat hem niet toekom."

Dat dien Vorft hier grootelyks bemind word , dat leyd geen tegenfpraek : een ftaeltjen daer van levert ons Amfterdam op. Toen dien Prins daer was, zag men in alle Gezelfcliappen zyne gezondheyd drinken en de Glaezen over het hoofd op de ftraet goeyen , onder het onophoudelyk geroep: lang leve Josephus ! en fomige vonden niet kwalyk daer by

te voegen : dat hy onien Vader worde Lang Ie-

re onien Keyier enz. Die zelfde Volkeren leven noch en wenfchen mogelyks meer als men zeggen kan nae eene omwenteling , die miiTchien niet verre van ons is.... Ja, men hoord hier bywylen opentlyk zeggen: "wat zouden wy voor onze Vry heyd, „ ftryden ; wyl ons daer van niets meer dan de naergedachtenis van gebleeven is; geen enkele fcha„ duwe van Vryheyd zien wy meer; wy konnen „ nimmer ongelukkiger zyn ( * )

(*) Maer om te toonen , dat myne Landgenooten , de Heeren Hollanders, niet allen van zulke inborft zyn, wil ik hier de volgende glorieujè Annecdote plaetfen. — Wetende dat'er in 't Land van Waes, in de Polders , omftreekt Antwerpen , en[. eenigte duyzende Mannen Keyzerlyke Troepen Slagveirdig liggen , heeft men de prudentie gehad van, zoo wel t'Hulft, te Sas van Gend als elders , de Wachten te verdobbelen, en Schildwachten* voor uy: te nellen. Een van die Voorpoften ce S . . van G . . - deed over eenige dagen heel die Placts in wanorder ftaen. .. . Men floeg alarm ; alles kwam tot Defence, met Schuppeo , Tangen, en^ de Philofophinen der Minifterfcbe W aerheyd ook ? Ailes was op de been. Den Heer Dom... mei zyne befte Br... op zyne Schoenen ? riep al ridderende : wat is'er; den Vyand , ftammelden honderde Stem-

Sluiten