Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 35 )

6. Uitheemfche Brandewyneii 'In fterkö Wateren,

7. Zout,

BimenUndfcbe.

8. Gemaal.

9. Turf en Brandhout, jo. Beestiaal.

Deeze brengen op iets meer dan vier tiende deelen 1! sie p. 6.

III. Gemengde middelen.

1. Collateraal. 4

2. Pasfagegeld.

3. Waagregt.

4. Klein Zegel» 5» Officiegeld,

6. Hoofdgeld.

7. Perfoneel. e

Deeze brengen op,krap een tiende, zie p. y«

IV. Uit de Domeinen.

NB. De Landeryen verkogt ,en deEccynfen onder an* dere Inpofitien gedoken zynde, blyft daar van naauwelyks iets meer dan de bloote naam over. Zie daar over pag. 7. over de Quota, waar ook gezegd wordt hoe het hier mede voormaals gelegen was. §• 3- Over

d Het Collateraal is ingevoerd 1716, en bedrtagt één ▼eertigfte vaa het geërfde en aequivalent.

e Het Perfoneel ii naderhand afgefchaft. Voorts worden hier de Belastingen opgegeeven, zo dezelve vóór de Re. volutie waren, van d»ar ook dat hier geene melding is van de belasting op de Rytuigen, Wapengeld ens» E *

Sluiten