Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7 X

2flet hier den Vader des Vaderland en Stamvader van Neérlands Stadhouders; ja die Stadhouders door wier-armen, volgens de met Eede zoo plechtig geitaafde getuigenis van de Vaderen des Vaderlands zelve, dit Land en Volk, zoo dikwerf het op de rand van desfelfs ondergang was gered; en deor wier beleid hetzelve groot geworden en uitgebreid is. Die Sradhouders, door wier beftuur de Re\>ublicq van haare oprechting af aan, in macht en welvaart is toegenomen, zo datdezelve door haare nabeuren aangezocht, en ontzachelyk geworden is! en die d-arom ook, met recht den Naam van I minent en by vdortreflykheid luisterlyk Hoofd der Republiek, verworven hebben.

Gy ö Dortenaren waar men de ongerepte Stedemaagt tans zoo fchandelyk fchoffeert, heugt het U ook niet n.eer dat men de Oranje- Vaan boven de Witte plantte! hebt gy met Gouda, en andere ondankbaaren Oranjes deugden, en Nasfauws daden met de fpons van ondanbaarheid uitgewiit? Spatte het geftorte Heldenbloed den Haarlemmer niec in het aangezigt, en rookt de omgefpitte grond, in het woelend Utrecht nog niet, van de Heilige Asfche van IIuu die met Oranje voor Vryheid en GodsdienüV gevochten, of hun leven opgeoffert hebben! ö Utrecht' dolzmnig Utrecht! wie zou ooit gelooven dat gy die Stad waart, waar dat Heerlyk Verbond van eenigheid, de Band der Unte, door my bewerkt, gelegt is. Welle Verbond naar u, de Unie van Utrecht genoemtis: en wie zoude ooit gelooven, dat men in die zelve Stad de zwaarden wet, en de bylen fcherpt, om die zoo wel e ebonden Eendragts - band , door te hakken, en van een te kerven.

Maar de Godheid die alles hoort en ziet, en in wiens nabyheid de gezaligde Vorften van het dierbaar Oranje Huis, een altoos duurend genoegen fmaken, zal op zyn tyd , De Helden en Vorften, door wier Hand hy het Volk van Nederland tot een Volk gemaakt, hen gered, behoed, befchermt, en groot gemaakt heeft, een billyk recht doen over al den Hoon, Haat; Lafter, Vervolging, en alle Godtergende verachting, dat Huis en die Vorften, ' zoo moedwillig tegen Eed en plicht aangedaan.

ó Volk

Sluiten