is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEGEN- EN- TWINTIGSTE WAARNEEM ING.

Van eene Ontwrigting der Halswervelen; door den Heere sellin, Heelmeater van bet Cur as fier -Regiment van

panné wiz.

De Ontwrigtingen der Halswervelen behooren, wegens de drukking die op het Ruggemerg gefchied, ontegenzeggelyk tot de zwaare gevallen, en als 'er geene fpoedige hulp bygebragt word , zyn zy doorgaans doo-

delyk. _ ,

Een Curasfier viel, onder het haaien van Voeder, met zyne Mande van het Paard , en bleef terftond, zonder enig gevoel en beweeging, leggen. De Veldfcheer wierd geroepen, hy vond het Hoofd naar alle zyden beweeglyk en zonder enige vastheid, en dewyl het Geval hem te zwaar was, wierd ik oogenblikkelyk gehaald. Twee Ruiters hadden, gedurende dien tyd, het Hoofd omhoog gehouden, en ik was, na verloop van tien Minuten, met het nodige gereedfehap, by den Lyder. Ik vond het Hoofd, gelyk gezegd is, zonder vastheid, het Aangezigt gezwol-