Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

Reprefentanten werken, en Haar Souvereiniteit uitoefenen :

Want wie durvd beweeren, dar, in alle gevallen, daar het Volk fpreekt, zy de waarheid, of hun weezendlyk belang kent, en langs gepaste weegen opvraagd? wie onzer geloovd! dat de geheele Natie Perfooneel de zaak dien zy voorfteld, behoorlyk in zyn verband kend, en in derzelver onderfcheidene betrekkingen, aan de toets van gezonde Rede,' bedaard en oordeelkundig, heeft beproevt? daarop hun oordeel heeft bepaalt,- en dus Reede magtig wil en begeerd, heeft de bevinding, by zulke geleegersheden niet altyd bevestigd? dat, Eènige , weinige Perfoonen, de Leids Lieden des Volks zyn geweest?

Ik ontken niet! dat in zommigc gevallen eenigeBraave Patriotten , Liefhebbers van 't Vaderland, waare Volk en Vryheid-minnenrie Perzoonen ; 't Volk hebben voorgelicht, en voor hun zich uit Edele grondbeginzelen; in de Breffe gefteld. Laat ik U om dit te be« wyzen, bepalen by de memorie onfer Burgerie, wy weeten deefe * Zaaken immers zeeker i™° dat eenige beste Burgers, waare Liefhebbers van Stad en Vaderftnd dat concept ontworpen , beoordeelt en bepaalt hebben, maar do ook dat 't Gros der Burgeren op een enke'lde lechire het voor hun Concept hebben overgenomen, zommige mogelyk blindelings, ten Credite van hun die'thadden ontworpen, maar alle Voorgangers zyn geen CapeUcn! het tegenovergeftelde heeft ook wel eens plaats gehad; dat eenige Heet-Hoovdige, Eigenbaat zoekende, Faclie-dryvende Perfoonen; welk voor die tyd w-janen-, het beste inzien van zaaken te hebben, en, door haar Boter-gladde Tong, of fcherpgffneede Pen, het Volk m hunne belangens wisten over te haalen, en te doen gelooven, Jat zy hun waar belang bedoelden, daar zy ;e mei, geheel andere eind-oogmerken D ft

Sluiten