Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 >

zyn fundament in de Provintiale Regerings Con^ ilitutie, maar in die der Stad en derzelver gebruikclykheden van Ouds, want den Oud Raad is eerst in den Jare 1708. en Taalmannen en Ge* zwoorne Meente, zyn flegfs geroepen in Hoogwigtige zaken, de Stad rakcnde,zonder dat een eenige befchreven Wet zulks vereischte, volgens al Oud g> bruik (zo als men zich uitdrukte) ook heevt men van Ouds, deze diflinctien punctueel opgevolgd, want m'tjaanóoi deden de Ommelanders drie Propófitien waar van twee pure Provintiaal waren, en de derde, zynde over een Provintiaale Munte, op de twee eerften bragt de Zittende Raad direct hun Advys uit, maar declareerde zich over het 3de niet te konnen expliceren, zonder daar over met Taalmannen en Gezwoorne Meente te hebben gebefoigneert, en geen wonder, want dit maakte direct invloed op de Stads privilegiën ; welk zelve het Regt hadden, een Munte te konnen en mogen houden.

Dan het zou overtollig zyn IJ langer over dit poindt te onderhouden, na dien Taalmannen en Gezwoorne Meente in Hun Ed. Agtbare Reclame Heilig zeggen " dat de oorfpronkelykc Con„ ilitutie in het Tweede Articul van het Regle„ ment Reformatoir, nouwkeurig is uitgedrukt (a) De Steller dezer Reclame had myns bedunkens, na zyn eigen Systhema, bster gedaan, voor het Woord Oorfpronkeljk^i het Tegenwoordige te Hellen,

£a) Bylage No, VIII.

Sluiten