is toegevoegd aan je favorieten.

Verzamelinge van stukken betrekkelyk het voorgevallene ter gelegentheyd van de bestellinge der twee-jarige commissien in de Ommelanden op den 16, 17 en 18 november 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9°- ]

dekker van zulke frauduleufe handelingen, fodanig, dat de fchuldige in Rechten zal weezen geconvinceert, een derde voor de Armen van het Carfpel, daar de gecondemneerde woonagtig is, en fal de overige derde part komen ten profyte van het Ommelander Comptoir. Op bl. 18, 39, 41, 42.

Artic. 16. Dat, om de Regering van de Ommelanden in eenige weinige familien over te brengen en te doen perpetueren, federt eenige tyd is geintroduceert, om Contraclen met Eigen-Erffden felfs in gefchrifte, op te regten, waar by die Lieden fig verbinden om op te trekken onder zekere Huyfen, en geen andere ftemmen ten Landsdage uit te brengen, als die haar uit een Familie of van een bezitter of bezitftcr van een zeeker Huys zyn opgegeven; En fchoon zulke Conventien en verbinteniffen zyn ftrydig tegens de wetten van het Land, en ook vernietigt door Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden in den Jare 1735, So hebben wy egter befpeurc, dar defelve niet zyn ingetrokken maar als nog exteren, waarom wy goedgevonden hebben, om zulke onbetamelyke Complotten geheel te weeren en uit te roeijen, te ftatueren, dat boven de Ordinaris ftraffen, nae Rechten daer op gefteld, de opregters van zulke Aéten, foo wel die defelve pafferen als ontfangen, met een altoosduurende Infamie en inhabiliteit om bp de Landsdagen te verfchyncu, of eenig Ampt, Commiffie of bedieninge te bekleeden, zullen worden geftraft. Op bl.18, 39» 42.

Artic. 33. De Heere Erfftadhouder in der tyd zal hebben de approbatie van alle Provinciale, fo binnen als buitenlandfche Commiffien, zonder eenige reden van disapprobatie te geven, en, op dat in dezelve Commiffien, voor foo verre die op het Lid der Ommelanden vallen, de relpective Quartieren daar in,

foo