is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; dertiende deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436" Tegenwoordige Staat

Beknopte Historie.

gen dan den Gelderfchen.

i

1

De verdeeldheid ■ der Friezen heeft I jammer- ( lyke go , tolgen.

i t <

I

meiyk, in deeze geweldige verdeeldheden, de zyde van Keizer Adolf, als wetuglyk verkooren Opperhoofd des Duitfehen Ryks; doch de Gelderfchen hielden het met Alberc Hertog van Oostenryk, zyne tegenparty. Dus is het niet te verwonderen dat Aïbert, na den Rykstroon beklommen te hebben, meer genegenheid voor de Gelderfchen dan voor de Friezen had , en zulks betoonde, door hec bevestigen van den gunstbrief. waarby wylen zyn Vader , Keizer Rudolf, Reinoud van Gelder, met al het land van Friesland, zo verre dat tot het Keizerryk behoorde, negen jaaren te vooren begiftigd had (*). tleinoud heeft echter, zo veel men weet, uit kracht van deeze Keizerlyke gifte, niets op Friesland ondernomen; waarfchynlyk vond hy zich zelden te zwak om de Friezen met geweld tot onderwerping te dwingen, behalven dat de eifchen van Holland en Utrecht op Friesland hem in len weg (ronden. Wat eenige jaaren laater, loor zynen Zoon, ondernomen zy, ftaat op zynen yd gemeld te worden.

^ Midlerwyl had de onderlinge verdeeldheid der i^ricfche Edelen zich hoe langer hoe dieper geworteld, en omtrent deezen tyd zag men laarvan de jammerlykfte gevolgen. Wanneer ïaamelyk zeker Edelman , Jucke Helbada, len Zoon van Worp Ropta, met naame Douwe, n een gevecht doodelyk gewond had, werd lit door Worp zo hoog genomen , dat hy van lat oogenblik af bedacht was, om zynen heeten

en

(*) Schot. Befchr. van Friesl. in Quarto. bl. 112 en 13. Groot Charterb. van Friesl. I. D. bl. 131.