is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend des volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

Welke krachtige, en met den geest der revolutie overeeuftemmende werkzaamheid kan men verwachten van eene vergadering, die de noodige committés (met perfoneele commisfies 'niet te verwarren) uit haar midden niet benoemen kan, en welker gedeputeerden beden aanwezig zyn, morgen vertrekken en door anderen vervangen worden?

Hoe zal ten laatften de repreftntatie der Opgezetenen van het platte land, een point van het allergrootst gewigt en de dringendfle noodzakelyuheid, behoorlyk en overeenkomftig de regten der gelykheid, worden geregeld, Zoo lang de reprel'entatie der lledelingen in derzelver tegenwoordige gebrekkige, hoogst onbillyke,en arilloeralii'chj; form blyft voortduuren ?

(Aangaande dit laatfle zyn de committés door de uitkomst op de vollediglle wys geregtvaardigd, daar men zich verpligt heeft gezien, wilde men de Provinciale fegéringsform onveranderd laten, aan het ganfche platte land van Zeeland, fchoon nagenoeg uitmakende de helft van Zeelands ingezetenen, niet meer dan ééne ftein ter .Provinciale vergadering toe te ftaan 1)

Na deze voorafgaande aanmerkingen, geven de committés van Middelburg en Vlisfingen de grondlrellingen op, volgens welke, naar hun inzien, de Provinciale vergadering behoort georganifeerd te worden, om van de handhaving der regten van den mensch en burger niet enkel eene ydele vertooning te maken, en op dat de form der vergadering, aan den fpoed en kracht der deliberalien, niet langer eenen onoverkomelyken hinderpaal in den weg fteile. De grondftellingen zyn deze weinige; bet getal der concludérende ftemmen ter vergadering der reprefentanten moet vermeerderal worden: elke ftemmoet vry zyn, onbelemmerd en van geene ftedelyke of andere vergadenng sfhankelyk: he: getal der gedeputeerden uit iedere ftad of diftrift moet, indien het provifionee! niet L 3 zy"