Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «34 )

Hoofdzakelyk, en als voorloopig, zou ik u kunnea roeiden , dat bet een plaamje is om op het land een ruime en fpatieuze woning te flicbten, om gezament- . lyft aii'e misnoegden daarin by malkander . te laten huisVesten, op dat ze de maatfehappy niet langer met huu gemor en onvergenoegdheid verpesten. Het komt my voor, dat deze inval niet ongelukkig is: er zyn reeds huizen vuor Wezen; voor Zieken; voor Gekwetsten; Voor D vazen; voor Boeven en Ontuchtige»; maar dit eene etab i-fement voor Misnoegden ontbreekt er nog: deze uitvinding is voor my befpnard, en bier mede hoop ik myn naam der onflerfelykheid toe te wyden.

Wat dunkt u, Volksvriend V behaagt het u, dan zal ik den platten grond van myn gebouw, tuinen en wandeldreven, (want zulke patiënten moeten niet veel zitten, of de kwaal wordt erg-r, ja dikwils ongeneeslyk) met het ganfche plan van aanbelleding en van intekening u zoo dra mogelyk toezenden.

Blyve na toewenfching van heil en broederfchap uw beflendige lezer

mozes planenmacher.

P. S. Reeds heb ik al een opfchrift voor myn gebouw uitged. cht. fchoon de vinding my niet origineel toebehoort, het luidt als volgt:

Dis met misnoegdheid zyn begaafd, Worden hier gefpysd en gelaafd.

Antwoord van den vriend des volks aan der,

Burger wozes planenmacher. medeburger!

\fy~y vinden ons vereerd met het vertrouwen, dst gy in ons (lelt; doch hoe zeer wy uwe begeerte pryzen om iets uit te willen denken tot nut der Maatfehappy,

zoo

Sluiten