Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLANO.

ï4i

flooten was, van den oorlog tegens de eene of andere vreemde Mogendheid te verklaaren, den bijHand van de vijf andere Cantons te vorderen zonder verpligt te zijn om de redenen daar van openteleggen : zo dat de eerften geen vijandelijkheden beginnen kunnen zonder de toeftemming van de zaamverbondenen; en wanneer de vijand genegen zou zijn om over de zaak in verfchil in onderhandeling te treeden, moet dit aan de beflisling van

de

van dezelven terhulp te roepen. Dan fommigen van dee„ ze vijf kunnen wederom anderen om bijftand vraagen, „ met welken zij, doch Lucsrne niet, verbonden zijn, „ zo dat zij ten laatften allen, uit hoofde van bijzondere „ verbonden, en niet uit kragte van een algemeen verbond „ dat onder hun beftaat, moeten opkomen."

Het bovengemelde Verhaal van de Switferfche Vereeniging zou beter gevoegd hebben bij de befchrijving van het verbond der agt Cantons , vóór de geflootene overeenkomst van Stantz , wanneer de zaamverbondene Staaten niet zo geheel en volftrekt vereenigd waaren als tegenwoordig,- en hunne verbintenis fluit misfchien alle diergelijke verbonden met vreemde Mogendheden niet geheel uit. Het was alleen door de Artijkelen van die vermaarde overeenkomst , en het verbond van de agt Cantons met Friburgb en Solothurn, dat de verbintenis geheel en al geregeld en algemeen gemaakt wierd. Men moet echter loeftemmen, dat verfcheidene Switferfche Gefcbiedfcnrijvers hetzelfde denkbeeld van de Switferfche vereeniging als het boven vermelde verhaal gegeeven hebben , en dat zelfs thans nog, fommige Schrijvers zeer verfchillen over eenige gewigtige Artijkelen van het verbond.

Sluiten