is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring en uitlegging bij gelegenheid eener gehouden privaat les over den rechtsgeleerden catechismus van mr. F.L. Kersteman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§5 >

De drie bekende Peremtoire Exceptiën (zie vr'. 140). Indien iemand deeze vraag gefchiede, zonder het voorgaand antwoord geleezen te hebben, zoude hij niet terflond antwoorden? Dit zijn b. v. de Exceptiën folutionis (van betaaling) compenfationis (van vergelijking) transaBionis (van dading) s. van leeuwen zelve noemt ze het eerst op, in zijn R. H. Recht B. V. D. 19 No. 29. wassenaer Prakt. Jud. C. 6 No. 30. Zie voorts de voorgaande uitlegging daarvan, en de volgende aanmerking.

Drie notabele. Alle de hier opgenoemde per, foonen worden voor onmondigen gehouden. Want iemand wordt onmondig, door het huwelijk, door de geboorte en door de onbekwaamheid van zich zeiven en zijn goed te regeeren. h. de groot Inleid. B. I. D. 4 tot 9. s. van leeuwen R. H. Recht B. I. D. 12 No. 3. Deeze drie oorzaaken beletten, dat geen van de drie, in het antwoord gemelde perfoonen, zonder eenen bijfland of zonder de vereischte toeftemming wettig contraheeren kan; wanneer derhalven zulks evenwel gefchied is, en dezelven uit dien hoofde gedagvaard worden: zo kan men zekerlijk zich van dergelijke Exceptiën bedienen, en de tegenwerping, dat zij wegens hunnen weezenlijken of praefumtiven flaat van minderjaarigheid, en zonder de vereischte toeflemming niet wettig hebben kunnen contraheeren enz. belet ook de proyijte van namtisfement, en is dïjs

F 3 in