Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FL.

mitteerden tot 't zuiveren der infolvente Floreen-Resten enz , denuApril 1716.

FLOREEN-RESTEN. Geapprobeerd de befoignes der zuiveringe van de infolvente Floreen-Resten enz., den

28 April 1718. Ut fupra, den

24 Juny 1719.

" Van de Gecommitteerden tot 't zuiveren der infolvente Floreen-Resten geordonneert, om met de Secretarifen die de infolvente landen verhuuren afrekening te houden, en dezelve te fluiten voor St. Jacoh naastkoomende, en wyders een Reglement voor gedagte Secretarifen op 't betaalen der huurpenningen te formeeren , den

■ ' Geapprobeerd de be¬

foignes van zuiveringe der infolvente Floreen-Resten, met last aan de Gecommitteerden tot het zuiveren derzelver , om dezelve Floreen-Resten leggende op de landen in bovengemelde befoignes aangetekend voor infolvente te valideeren, en op de Staat der ihfolventen te ftellen, den 18 Maart 1724.

■ Reglement voor de Gecommitteerden tot 't zuiveren der infolvente Floreen-Resten, hoe en op wat manier zich zullen hebben te informeeren op de Staat der Eigenaars dier landen, waar van haar de lyst is overgegeeven, en dien te nevens te neemen zodaanige nadere informatien als volgens Haar Edel Mogendens Refolutie daar omtrent geobferveerd en genoomen moeten worden, den 17 Maart 1725.

• Commisfie op de Hee¬

ren van 't Mindergetal, om te refumeeren de befoignes der Gecomini:teerden tot 't zuiveren der infolvente Floreen-Resten, voor eenige tyd aan

FL. 2^3

Haar Edel Mogenden geprefenteerd, en om te examineeren de informatien of de landen aan de Provintie door infolventheid vervallen , op voorfchreeven informatien als infolvent behooren aangenoomen te worden

enz., den 16 Maart 1726. «

Geapprobeerd de befoignes door voorfchreeven Gecommitteerden geformeerd , over de informatien genomen door de Gecommitteerden tot't zuiveren der infolvente resten op veele Perfoonen en landen, met haar lastert door de Eigenaars wegens infolventheid aan de Provintie geabandonneerd, den 27 April 1726.

FLOREEN-RESTEN. De Heeren van 't Mindergetal geauctorifeerd, tot het zuiveren der infolvente Floreen-Resten, den 8 Maart 1751.

De Gecommitteerden

tot 't zuiveren der infolvente Floreenresten geauctorifeerd, om de halva plaats onder Workum by Jouke Jelles verlaaten, hoe eer hoe beter to verkoopen, den ö July 1753.

De Gecommitteerden

tot 't zuiveren der infolvente FloreenResten geauctorifeerd en gelast, om met Tjeerd Hendriks in onderhandelinge te treeden, omtrent het overneemen van een halve Zathe lands te Woudsend, door de Secretaris de Jong aan de Provintie overgelaaten en geabandonneerd, den 11 Maart 1760.

1 De Heeren Gecommitteerden in 'r Mindergetal te verzoeken het zuiveren der Floreen-Resten enz. te examineeren, op rapport, den 14 Maart 1767.

■ Refolutie nopens 't

zuiveren van Resten en Floreenen by het groot rapport van 1764 voor Infolvent aangenomen, den 9 May 1767.

G g FLO-

Sluiten