Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i >

CAPITTEL XI.

Van Executie.

ART. XCIII.

.Aüle Sententien interlocutoir of difinitif, vvaarby iemand gecondemneerd is eenige penningèn te betaalen, ofte namptifeercn zullen, in zo verre daarvan geen Revifie is geinterjecleerd. in zaaken daar zulks toegelaaten is, niet mogen worden geëxecuteerd, dan met de Eerfte Sesfie van den Hove, welke gehouden zal worden na die , gedtiurende welke de Sententie is geflaagen, zullende de condemnatien, byHeeren gecommitteerdenster rolle geweezen, verftaan worden tot de jongft afgeloopene Sesfie te behooren, en zullen voorfchreeveneSententien geëxecuteerd worden in manieren navolgende.

ART. XCIV.

De Exploi&eur, ofte een zynerSubftituten, zal zich met de Sententie vervoegen aan den Perzoon,ofte woonplaats van den gecondemneer* de, endenzelven fommeeren, om binnen 24 uuren te betaalen, welke 24 uuren verftreeken zynde, zonder dat 'er betaaling is gedaan, zal dezelve Exploi&eur den gecondemneerde renoveeren, ofte andermaal voldoening van de voorfz Sententie vraagen, en zo hy dan nog in gebreeken blyft, zal dezelve Exploifteur, na verloop van nog 24 uuren in prefentie van den Secretaris, ofte een der Gezwooren Clercquen, in Arreft of bèwaarenderhand neemen, deMobilen, en haafelyke goederen voor het agterweezen van deirTriumphantten waare de gecondemneerde zelve eenige Mobilen of immobile Goederen aan den Deurwaarder aanwees, welke oogfchynelyk voldoende zyn, om daar aan den .'inhoud

Sluiten