is toegevoegd aan uw favorieten.

Echte sterrenvoorzegkundige brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<• u8 >

-des naastvoorgaanden Jaars, des morgens om 6 uuren, in Ateda , of de eerfte byfterre van 4 Saghtarius, of den Schutter, was getreeden, gedaan, nog verder te hóuden, in

Xna%o^^eeHeKt0egeeVelykfaeid in de Godsdienstoefening zal tot ftand brengen, waar door zelfs Kerken, die by de drie vierendeel van eene Eeuw, geflooten zyn geweest weeder zullen worden geopend, en zich dit Jaar ?n devoornaamfte Stad van zyn gebied, alleen meerder dan drie duizend Proteftanten zullen bevinden.

By dit eerfte bewys van de voortreflykheid van zyne gevoelens die hem den eerbied aller weldenkende Stervelingen zullen waardig maaken, fchoon zy hem den haat van zyne verblinde Geloofsgenoten op den hals zullen haaien, en hem zelfs een en ander Leevensgevaar veroirzaaken , zal hyeen tweede voegen; te weeten : kort voor, by, of na den ingang van dit Jaar, ten minften om dien ftreek, zal hy

T3„ZyHeK °fi>laaS' Se,ee8en °P 48 graaden , 20 minuuten , Noorderbreedte, en 35 lengte, onder - Libra, ofde Balans, of Evenaar, zal hy een bevel doen uitgaan, by hec welke hy verbieden zal, dat 'er eenige dooden, om welke reedenen ook, binnen de Stad moogen worden begraaven. ^n/T^T"2' d" ««8"™ getal van Menfchen, het welk m dezelve overlyd, in zyne overblyffelen, binnen dezelve blyvende, noodzaaklyk van eenen nadeeligen en befmettenden invloed, op de nog leevende moet weezen. Een gebod, het welk alzins de blyken van een menschlievend hart , een gezond oordeel en eene verheeve ziel, ten toon lpreid, en verdiend door een ygelyk, die eenige bevoegdheid heeft, of eenige macht bezit, om het begraaven in de bteeden te verhinderen, te worden nagevolgd; dewyl, als dan, voor zeeker langs dien weg, die ontheiligende, onnatuurlyke, ja, dolle gewoonte, van de Lichhaamen der Doooen, in de openbaare Kerken te begraaven, in eens den nekllag zoude worden gegeeven.

Om nochthans door deeze Kerkelyke Voorfpellingen U. mynen Vriend, niet al te ernftig te maaken, en teevlns myne taak verder af re werken, kan ik niet nalaaten, het beiacnlyke, of eerder het geene ik my vleïe in ftaat te weezen,

tot