Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN SCHjRIJVER. vi?

dezen inwendigen bijzonderen grond onaffcheidelijk verbondene nuttigheid en invloed op anderen; — dat zij niet alleen met betrekkinge hiertoe, maar dan eerst oordeelen, wanneer zij het voorwerp, waar over geoordeeld zal worden, en de hoedanigheid, die zij aan hetzelve toekennen of weigeren willen , eerst naauwkeurig bepaald, duidelijk voor oogen gefield, en zoo veel mogelijk zij, zich vertegenwoordigd hebben; — dat zij ein« delijk bij iedere, in eene der beiden aangegevene bepalingen om te werken, ingefloten liggende vraag of zaak, fpoedig en juist het doel, waarop het in beiden aankomt, en de regte plaats, waar het moet aangegrepen worden, weten te treffen, en alzoo voor dezen opheldering , voor geenen raad geven kunnen.

Om duidelijker te fpreken : men behoeft flegts de nieuwe gefchiedenis van de opvoeding te raadplegen, en men zal weldra ontdekken, dat zij eerst dan haren fakkel konde aanfleken, wanneer onze Geleerden begonnen zich meer theoretisch en praótisch over 't wezen der menfchen te bekommeren; wanneer men zich moeite gaf om de waarheid meer toelichtende te maken; zoo dat voor * 4 ie"

Sluiten