Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ÜË

L E E Z E R S

van m y n

UITLEGKUNDIG WOORDENBOEK

VAN DE SCHRIFTEN

DES N. VERBONDS.

Niet weinig ftond ik verwonderd, wanneer ik onlangs* tegen myn Uitlegkundig Woordenboek van do Schriften des N. V. vóór twee jaaren uitgegeeven , een Stuk zag te voorfchyn komen, waarin Schryver en Uitgeever het licht fchuuwen, onder den veelbeduidenden Titel: De Nieuwe Hervorming onder de Doopsgezinden , volgens het Uitlegkundig Woordenboek van den Heer iiesselink5 gedrukt roor rekening van den Autheur; welke Titel en naarasverzwyging my terftond ongunftige vermoedens wegens de verborgene oogmerken des Op(kllers deeden opvatten; waarin ik ten vollen verfterkt werdt, na het Stukje met een vlugtig oog doorgezien te hebben,daar ik ras bemerkte, dat het doel des Auteurs is, om my, opeene zeeronbillyke wyze(die ik niet weet verdiend te hebben) voor het publiek ten toon te Hellen, als iemand, die, ik weetniet welke, wanbegrippen van het Christendom koestert, en nieuwigheden tragt in te voeren. Ik beoordeel niet eens anders hart. 't Kan zyn, dat de man zig goede oogmerken voordek; doch of zyn yver hem niet verre buiten de paaien niet alleen der algemeene befcheidenheid, maar in't byzondcr der liefde jegens den naasten, vervoerd hebbe, laat ik onpartydigen, die dit Gefchrift en myn Woordenhek geleezen hebben, ter beöordeeling over.

* Denkt

Sluiten