Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l8 steenrotze. sterven.

„ beduiding" hadt, maar dewijl dezelve den Israëlieten, op eene wonderdaadige wijze, water verfchafte in de woestijne, 't geen hier de waare betekenis is van het woord geestelijk ; om welke reden ook de Spijs (het Hemelfche Manna) geestelijk genoemd wordt; waarvan de reden kan nagegaan worden, uit het geen wij over de betekenis van dit Woord bij geestelijk gezegd hebben.

STERVEN. Indien wij hier afzonderlijk wilden verklaaren, in welken zin men de Spreekwijzen, der Zonde, der Wet, met Christus gestorven zijn, Rom. VI. 2, 3. Gal. II. 19, hebbe op te vatten; zo zouden wij bijkans alles moeten herhaalen, 't geen voorheen, inzonderheid bij de Woorden dood en dooden, reeds breedvoerig is aangetekend. In het algemeen merk ik flegts aan, dat men hierin vooral hebbe acht te geeven op des Apostels wijze van voorftellen, volgens welke hij leert, „ dat de Christenen „ moeten befchouwd worden als nieuwe Schep. „ felen, die (te weeten, de Jooden, als voor „ welken hij deeze Leer aandringt), volgens „ het Crimineel Regt van Mozes Wetboek, „ uit hoofde hunner overtreedingen, haddenmoeten fterven, of het doodvonnis onder„ gaan. Doch, dewijl Christus, als het Hoofd „ der Christenen, door de Jooden, als een „ Overtreedêr der Wet (fchoon onfchuldig), „ door de Wet veroordeeld is; zo moeten „ wij de zaak befchouwen, even als of wij „ (Jooden) allen met hem de ftraffe des „ doods ondergaan hadden, als die oordeelen,

„ dat,

Sluiten