Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 10 >

Bepaalen wij ons bij de eérfle characïerfchets , zoo ais die een zamenvattend voorftel is ook van dat geene , dat in de volgende trekken gebijzonderd wordt. — „ De grootheid van den „Heere jesus, voorfpeld en gepredikt door '5 een Engel ; betoogd in de bijzonderheden; 5, beweezen uit de gefchiedenis ; kenbaar uit de ^, leer van het Euangelie ; verdeedigd tegen de 3, waanwijsheid der fchijn- verlichting ; en, voor „ ons , vol leering en troost" is de korte inhoud der dingen, waar over ik nu met u handelen wil. Eénvouwige , maar heerlijke bepeinzingen ! die, vatbaar voor allen , zonder den toeftel van oraflachtige geleerdheid of diepzinnige betoogen, het pit en de kern zijn van het Nieuwe Teftament in jesus bloed, en mij (nu vooral) niets onder u zullen doen weeten of prediken, dan jesus christus en dien gekruist.

Orde's - hal ven zal ik

ti U de waarheid deezer uitfpraak met zulke leevendige verwen poogen te fchilderen , als mij doenlijk is.

II. Onderzoeken , of dan niet het zoogenaamd verlicht Chriftendom onzer dagen deeze hemelfche verklaaring wederfpreekt, en , daar tegen invliegende , tot fmaad des Heilands, zegt : Deeze zal klein zijn.

III. Toonen , dat , in weerwil van deezen vinnigen aanval, jesus bij ons, billijk, groot blijft, zoo lang wij het wel geveftigd Euangelium gelooven.

IV.

Sluiten