is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 102 )

gen, inzonderheid 's Lands Bondgenooten; voor alle Vorsten , inzonderheid van Oranje en Nassau; en voor allen die in hoogheid gefield zijn, inzonderheid in de hooge Staatsvergaderingen , en in de Regeering dezer Stad. — ö! Dat zich elk, dat zich vooral de Bidder door den Heiligen Geest, veel zette, om den God der Vaderen te zoeken, en voor alles wat ons dierbaar is, dag op dag te bidden! — Althands, wat mij aangaat, ik zal u, met mijne getrouwe Amptgenooten, den rechten weg leeren, naar dc maate der genade , die aan mij gefchonken is, en het zij verre van mij, dat ik tegen God zou zondigen, nalaatende voor u allen te bidden, maar, om mijner broederen en vrienden wille, om des huizes des Heeren onzes Gods wille, zal ik het goede voor u zoeken.

Dan zal 'er eer in ons Land woonen, dan zal vrede ons toevloeijen gelijk de golven van de zee , dan blijven 's Lands Staatcn onze zeeven Zuilen , Oranje dc Hoekfteen , de ftêdehjke Regenten onze overfchaduwende Cherubs , dan zij ons Land als Canaan en Gozen, en de MaasHad gelijk Jerufalem , dat de Heere verkoozen heeft.

Ten flotte: zongen de oude Godsnwnnen, zong David den Heere vreugdepsalmen, wanneer zijne hand den volke verlosfmg gegceven hadt; psalmen, die , den Opperzangmeesteren overhandreikt, en, bij den openbaaren Godsdienst, tot Gods eer gezongen werden; dan zal niemand

uwer