Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xxxix.

meenigte Burgers, door fchyn van Vaderlandsliefde , te verblinden, dat men eerst begon, omeenige misbruiken te willen verbeeteren, en dus de Lieden in een denkbeeld bragt, dat men hnn waar belang bedoelde, en uit zuivere beginzels werkte ? — 'x Lands Conjlitutie is bezwooren ( God heeft het gehoord en wee hem die den Heere zijne Reden niet houdt!) maar wie heeft toch gezwooren geene bekende misbruiken te verheeteren? — Hoe die zullen verbeeterd worden is onze zaak niet te bepaalen, men vertrouwe dit gerust den braave Overheden toe, en zulken, die ver (land, voorzichtigheit en roeping hebben em hen daar over te onderhouden; herinneren wy ons het geen een doorzichtig Burgervader (te vooren reeds geneemd) verflandig aanmerkte: dat zy, die niet geroepen zijn tot bepaalde over„ weegingen van de algemeene belangens, by ge„ brek van kennis in het geen gebeurt met het geen, „ waar toe het betreklijk is, veelzints dwaalen; „ van de andere zijde, dat de beste genegenheden, „ om een ijders redelijk verlangen voor te kepmen en „ te voldoen, waar mede Regenten bezield zijn, „ nochtans de moeilijkheid, zoo niet de onmooge<„ lijkheid niet wegneemt, om daar in ten allen „ tijden, en zonder uitzondering, te flaagen"'.— Het komt hier dus niet op de bijzondere braafheid, maar op de reedelijkheid van het Sijjihema aan: Iemand kan zich Prinsgezind noemen, en zijn een mensch van een Jlecht gedrag en zeedenlooze begin.zelen, en zulke zijn 'er gewis meer dan te veel onder de goeden-vemengd geweest, aan den anderen

kant

Sluiten