Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Christocratie, of de Heerlijkheid

gefprek, nader en uitgewikkeider tot mijn onderricht, uwe denkwijze wensehtc te verneemem

vader.

Geliefde zoon! ik danke mijnen Hemelfchen Vader, dat Hij mi] niet alleen bekwaam gemaakt en lust gefchonken heeft om U , naar mijn geringe vatbaarheid, in de hoofdleer van onzen fchoonen godsdienst onderwijs te geven, cn gij tevens door eigen onderzoek ook daar in alle naarstigheid hebt aangewend. Maar boven al, dat hij door zijne aanbiddelijke genade dezelve aamvangelijk aan uwe ziele heeft geheiligd en vruchtbaar gemaakt, in zoo verre, gelijk gij zegt, dat de waarachtige leer onzer Hervormde Kerk, niet alleen 't voorwerp uwer koude bcfpiegcling, maar ook een leer voor uw hart is geworden, voldoende voorwaar aan dealleruitgeftrekflre behoefte van een mensch, gefchaapen voor de eeuwigheid , en ter zijner beproeving en voorbereiding voor een korten en onzekeren tijd op de waereld van Gods aardrijk geplaatst, in zulk een kring, betrekking, pest en werk, als voor elk zijne heuggelijkc of rampzalige gevolgen zal hebben in de toekomstige huishouding der eeuwigheid. Voor een' mensch daar en boven, die door de verlichtende genade van den H. Geest, door middel van den Bijbel, aan» vangelijk God-heeft leeren kennen in zijn oneindig geestelijk Wezen , en aanbiddelijke volmaaktheden ; zich zeiven in zijnen diepen ellendigen en door zich zelven hulpcloozcn zonden val, als mede de natuur van de zorde, als een oneindig kwaad niet alleen, 'maar van welker heerfchappi] ten zedeljjken en eeuwigen verderve, geen

ge-

Sluiten