Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan Jefus Christus als Middelaar. 123

door dc Werken der Schepping en Voorzienigheid geopenbaarc worden. Daar nu de zedelijke volmaaktheden des Godlijken Wezens, welke God in 't zaligen van arme zondaaren , alleen in Christus ons geopenbaard en beken: gemaakt heeft, als zijnde het allerheerlijkftc beeld der Godheid, aangemerkt als Zoon van God, en als Middelaar. Heb. 1:3. Coll.l: 15. Zoo mag men billijk vastftellen, dat de Perfoon des Middelaars in zijne menfchelijke natuur, in den Hemel, boven alles en voor altijd, het uit-nu tenfte beeld en teeken van alle Gods zee. ivolmaaktheden zijn zal. Gelijk ons natier in \ vervolg zal voorkoomen.

zoon.

In den Hemel zie ik uit de Openbaaringen van Joannes , cn uit de leer van Paulus zoo even aangehaald , eene zekere diehstplegihg. Daar is een Troon , waarop de Majesteit en heerlijkheid van God zich vertoont. Daar is onze Hoogenpriester Christus bij den Troon , als een bedienaar des Hetligdoms, en des waaren Tabernakels, gelijk Paulus het uitdrukt (<?). Daar zie ik de gezaligden, en alle de Engelen rontom dien Troon, werkzaam 18 verheerlijkend aanbidden van God. Daar zie ik onzen Hoogenpriester het reukwerk zijner verdiensten en voorbidding Gode opdragen. Ei! zeg mij eens, zoo kort u moogelijk is , niet zoo zeer de waare beduidenis van alle deeze dingen, 't welk zeker te omflachtig zou zijn , en ook met uwe bedoeling niet firookenic, maar wat denkbeeld ik

mij

(') Ihb. Vilt: %,

Sluiten