Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 59 )

is geen Capellaan nodig. Onder dit getal zullen wel 73 h 100 huwelyken of huishoudens zyn en 25 kinderen en meerder voortbrengen? dus voor de dooppenningen f 3 ; maakt ƒ75; zoo veel voor het kraam innaaien , maakt wederom ƒ75; voor het aanneemen der kinderen rot de H. Communie, welk getal wel tien of twaalf 's jaars moet zyn, een ducaat, het welk wel gering is voor zoo veel gedaane moeitens, ten opzichte van een Sacrament zo verheeven als heilig. —-- Er zullen wel 20 perlbonen van de Communicanten 'sjaarlyks komen te fterven , waarvoor gelyk wy in paragraaf V. aangemerkt hebben , vry wat voor gegeeven wordt, zo ten opzichte van hetlaatfte olyfel, berechten, beaarden, uitvaart, maandftond, jaargetyde, particuliere zielmisfen , eeuwigduurende memorie, enz. als ook voor het trouwen en andere byzonderheeden , de plaatzen in de Kerk die ook wel op 2 a 3 guldens te flaan koomen, het voordeel op het wasch-licht, met een woord , de vaste goederen die aan de Kerk en Sacriily gemaakt zyn , zo dat een Paftoor met 500 Communicanten , ten minnen 3 a 4000 guldens 'sjaars in te komen heeft wy denken zelfs van meer , doch 10 wy ons al eens in de bereekening mogten bedmogen hebben , en het was maar de helft van die fomme , zoude zulks noch nietgenoé0zyn voor een ongehuuwd mansperfoon en een dienstmaagd, die zo veel verval heeft, hier voren aangetoond om ordentlyk te kunnen beftaan ? — Een Gereformeerd Predikant moet voor eene mindere fomme een geheel huishouwden fatzoenlyk onderhouden , en veel meer ftudeeren, terwyl hy eene gegronde Predikatie van anderhalf uur moet doen, en zyne toehoorderen met geen fprookjes naar huis kan zenden.

6 Roomfchen! van wat flaat gy ookzyt, ja, totbewoonders van dorpen toe, zie onze bereekening na, en oordeeld zelfs volgens dit werkje of uwe Priesters en Kerken niet meer in te keomen hebben, dan wy hier hebben ter neder gefield. Wy verachten de Roomfche Godsdienst niet; noch uwe Priesters in hunne goede hoedanigheeden maar het geld zoo mildelyk door goede Ingezetenen gefchonken, moet ook tot dat inzicht, waar voor het gegeeven word befteedt worden , en uit het Land niet verzonden worden* De Republiek met het bloed van onze voorvaders zoo duur gekogt, met onze arbeid en zweet eertyds zoo bloeijend , is genoeg gefolterd , zonder het hoe langer en meer armer en tampfpoediger te maaken; want onderfielt dat een Paftoor met Soo Communicanten geen 3 k 4050 guldens ja

Sluiten