is toegevoegd aan uw favorieten.

Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den schrikkel-jaare 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3« )

reden van zyn mededoogen , en dit geeft gelegenheid dat de jonge sramin aan de vveouwe zyn Levensloop verhaalt, waardóór lanassa toevallig ontdekt, dat de jongen bramin haaren Broeder is , weiKen zy meende dat reeds in zyne vroege Jeugd ia de Ganges droom verdronken ' was geworden. De Blydfchap over deeze ontdekking word egter vry watgetcmperd , door 't bezef der droevige toeftand, waar in zy zig beiden thans bevinden", vervolgens poogt de jonge bramin zyne Zuster tot de vlucht met hem te beweegen , doch vruchteloos, doordien lanassa bevreesd voor de fcbande en 't gevaar, het welk haar Maagfchap by die gelegenheid loopen zoude, zyne begeerte dandvasiig tegendaat. De jonge' bramin verlaar haar daar op , na haar nogrhans gezegd te hebben, dat hy, ondanks haar zelve, egter alles zoude onderdaan wat mogelyjc was, om haar leeven te redden. Na zyn vertrek verfchynt Fatima , die aan lanassa te kennen geeft, dat een Wapendildaud met de Europeaanen gefloten is , en dat de fransche generaal die 't gebied over dezelven voerde, reeds met den Gouverneur in gefprek was, om hem , 'zo zy meend, de Stad te doen overgecven, waardoor zy een gegronden hoop voed , dat het leeven van de wedusvb hier door nog wel gered zonde kunnen wor-