Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 35 5

Dat in den Jare 1787, den ao Juny 'of bekenden Plunderdag, comparant gezien had, dat de Major Zorreth, des namiddags aan 't hoofd van een troep Soldaten de Rhynftraat kwam afmarcheeren, komende-van den kant van den grooten Oort.

■ Voorts dat reeds te vooren aan het huis van den Luiten. J. H. Kniest geplunderd geweest zynde, Compt. gezien bad, dat de Major Zorreth zyn been op dit tydftip over het yzer, dat daar voor het huis is, geligt had en in perfoon met een zydgeweer de glazen had ingeflagen, zoo het fchecn, omdat hy zonder dat niet by de glazen reiken konde.

Juravit folemniter coram A. van Kesteren en

F. H. Raeber, Wethouders. ; den 10 Juny, 1795.

No. 14.

Comparuit Gerrit Huyink, van competenten ouderdom, van de Roomfche Religie , en tot geeven van kondfehap der Waarheid behoorlyk geciteert, en verklaarde:

Dat hy op den 29 Juny 17-87, des agtermiddags circa vier uuren, is gekomen in de Vyfelftraat, en aldaar heeft gezien, dat Zorreth destyds Major in het Regiment van Sommerlatte , toen alhier Guarnifocn houdende, met eenige manfehappen is komen marcheeren door de Rhynftraat in de Vyzelftraat tot voor het huis van den Tabakskoper G. J. Naberman, wanneer hy tegens zyn onderhebbende manfehappen zeide, allons jongens hier moeten wy weezen.

Dat daarop hy Zorreth met zyn Zydgeweer de glazen inflaande, de overige Soldaten mede toevielen, alle de glaazen neffens de deur 'm ftuk!cen flaande.

E 2 Dat

Sluiten