is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener bevatbaarer en vollediger onderwyzing in den godsdienst, dan de Heidelbergsche katechismus behelst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waan'ti hertaal het gebruik vai duopen ?

Om welke reden is de door der kinderer redelyk enftich telyk ?

102 UL AFDEELING.

die men daarby op zich neemt, ook fakramen ten.

Het gebruik van doopen, of de verrichting van den doop, beftaat daarin, dat alle degeenen, die Christenen worden, dat is, de leere van Jefus openlyk in de waereld willen belyden, in het openbaar en plegtig tot deeze belydenis ingewyd, en in de vergadering, die de Christelyke kerk heet, aangenomen worden; en zulks gefchied ,*door hen, of, geheel in water te dompelen , of, enkel daarmede te befprengen.

Matth. 28. 19. Gaet — henen, onderwyst alle de volckeren , defelve doopende, in de Name des Vaders, ende des Soons, ende des Heyligen Geests.

De tegenwoordig in de Christelyke landen gebruiklyke doop der kinderen, ftraks na hunne geboorte, is redelyk en ftichteJyk:, hy is redelyk, dewyl daardoor groote wanorde verhoed word,die anderszins, ten opzigte van het onderwys der volwasfenenin de Christelyke leere, onvermydelyk zoude zyn; maar, hy is tevens ftichtelyk, zo wel voor de ouders, (die hun kind daardoor aan Godopdraagen, en zich

ver-