Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deductie:

5*

lyk eens aan Onzen billyken en geheel regtmaatigen eisch een gunstig gehoor verleend werde; terwyl Wy rondborstig verklaaren, altyd bereidwillig te zyn, om het ftrengste onderzoek te zullen ondergaan, den waaren toeftand Onzer Finantien openhartig voor U Hoog Mog. ten toone te fpreiden en gaarne open te leggen, en ten dien einde alle zoodanige Staaten en Stukken te willen extradeeren , als U Hoog Mog. in de naarfpooringe van zaaken zouden kunnen benoodigd zyn, en ter ophelderinge der duisterheden te requireeren.

Indien Wy nu volkoomen verzekerd waren van in deezen volledig te zullen flagen, dan zouden Wy Ons der moeite kunnen befpaaren, om het vyfde of laatste Poinót te verhandelen, het welk Wy aan het Hoofd van dit Vertoog voorgefteld hebben, namenlyk , om U Hoog Mog. op het nadrukkelykste onder het oog te brengen , de deplorabelste gevolgen , dewelke uit eene aanhoudende weigering van Onzen billyken eisch noodzaakelyk zouden voordvloeien, zelfs by de geringste, ligtgebeurlyke, en extraordinaire toevallen, en waar by Wy de tegenwoordige en ten hoogsten bekommerlyke tydsomftandigheden voornamenlyk kunnen en mogen aanhegten.

Wanneer men de gewoone en hoogst geroemde beftiering der Goddelyke Voorzienigheid, in de flandvastige omwentelinge der Ondermaanfche zaaken, in de natuur van alles genoegzaam ingeprent , door eene geftadige wisfeling van voor en tegenfpoed, naauwkeurig gade flaat, en met bedaardheid overdenkt, zoo zou men in de diepste verlegenheid moeten vallen, door de overweeginge van het groot gevaar, waar in de voormaals waggelende en nu ten uitersten veragterde toeftand van Vriesland, ten aanzien van het Stuk der Finantien, zig fteeds heeft bevonden , en door het troostelooze vooruitzigt, dat deeze beklaagelyke gefteldheid, hangende de tegenwoordige fataale toedragt der algemeene zaaken, naar allen fchyn meer verergeren dan verbeteren zal.

Hoe ligt zou het kunnen gebeuren, dat deeze Provintie andermaal bezogt wierde , door de woedende plaage van Sterfte onder de Runderen (waar van ze nog niet geheel bevryd is) op zoo eene gewelddaadige wyze, als voormaals heeft plaats gehad, waar door de grazige Weiden van haaren Luister genoegzaam over al waren verftooken, de Stallen der goede Ingezetenen ontbloot van het benoodigde en kostelyke Vee , en de Hartader van 'sLands eenigste of voornaamste welvaart, jammerlyk getroffen en gevoelig gekwetst wierde.

Eene fchielyke en wel te voorziene aanmerkelyke daaling der pryzen op de vette Waaren, die Wy mede befchouwen als een vrugtbaare Bron van Vrieslands beftaan, en dewelke thans geheel niet overbodig is , konde alleen een genoegzaam middel zyn, om Onze totaale verarminge, te verhaasten en wezenlyk daar te ftellen, en wel zoo, dat de bekrompenheid der Imkomsten, daar door veroorzaakt, Ons volftrekt zou kunnen beletten, om de vereischte fournisfementen aan de Generaliteit op te bren-

I 2 gen,

Sluiten