Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 VADERLANDSCM

beide fchandvlekfcen der vrouwelyk kunne waren niet alleen alle geregtelyk onderzoek geheet ontgaan, rot dat de Staatscommissie by haare komst te Rotterdam bewerkte, dat zy in hftgtenjs gezet werden; maar de ftadh. wilde zig'da.vrenboo■ven wel verneederen , om dit uitfehot van volk, niet «eer lang te vooren ,onderfcheidende blyken van zyn genoegen te geeven. Immers deeze vrouwsperfoonen begaven zig met eenige-anderen van haar foort, met voorweeten van zeekere juffrouw de Lange van Rotterdam, en op aandrang van eenen luitenant ter zee, Jam/en, die ook de reiskoften betaalde, op zondag 13. juni 1784. van Rotterdam naar 'sHage, plaatften zig aldaar, met oranje verfierd, voor het front van de parade, en reeden daar van daan naar de oranjezaal. Het oogmerk, en de byzonderheden deezer zogenaamde plaifierreize kwamen den Staaten van Holland zo opmerkelyk voor, dat gecommitteerde Raaden gelast werden, daar naar on-

onder»

• hoofdofficier Verboom zig niet gefchaamd had , om een van de fecretarisampten voor zynen zoon te yraageB , tot zo \ verre toe, dathy, onaangezien ?yn ampt, het geen hem " daar van ten minilen had moe'en wedérhóuden, op zee*' keren tyd te raade gewoiden was, om zig in het gezell', fchap van eenige muicemaakers te vervoegen, éet dat hy ,\ verftaan had, dat dezelven in zeeker request, het geen J zy vair voorneemen waren aan de vroe.lfchap te prefenteeren, onder anderen hadden doen invloeien, dat geer. i' zoon van eenen officier deezer ftad het fecretariaat derzever fcad zoude mogen bedienen, verzoekende, dat zy «, het gem. artikel, als ten eenènmaal onrecdclyk , en voor >t zynen zoon zeer prejudiciabel zynde, uit het voorn„ request geliefden te ligten,"

tmtrent de perfoonen van eenige voornaam regenten aldaar vaorgt vallen is feedert juni 1672.' tot de publikotie van hst plokaat ven a.nneflie van. 27. feptember daar aan volgenden, ter goeder trouMt befilireeven door iemand,die van gem. muiten kennis gehad heeft, 11.23. dit werkje is in *jg$., misfehien wel vour het eerst, gedrukt.

Sluiten