Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK.

punten op het Dordrechtfche fynode tot bewaaring van de algemeene Chrijtelyke leer in laatere tyden gediend hebbe; durven wy echter geruftelyk beweeren , dat 'er in dien tyd nog nationaal fynode, nog uitflufting der toenmaalige predikanten noodig was , maar dat de party van Gomarus daarom alleen over die van Arminius moest zeegenpraalen, om dat des eerstgem. aanhang onder de geeftelyk. heid, en fmalle gemeente de grootfte was, en dat wy dus thans eeven goed Arminiaansch zouden zyn, als nu zuiver gereformeerd, indien de hoofden, die men uit-den weg wilde ruimen, en de meerderheid der geeftelykheid , en gemeente de laatstgem. gevoelens hadden voorgetrokken. Het was dan geen wonder, dat de volgende ftadhouders feedert dien tyd zig, als de grootfte ieveraars voor de rcgtzinnige leer der heerfchende kerk, gedraagen, en'overal, daar zy konden, zelfs die leeraars, welker byzondere gevoelens nog de naauwgezetfte , en geftrengfte fcheenen, booven anderen voorgetrokken hebben , en dat zo veele broeder verfehillen door eenen Willem III. tot zulke fchandelykfte uiterften getrokken zyn. Het is geen wonder, dat diezelfde verfchillen tot onze verlichte tyden zyn overgebragt, daar de ftadhouders hier meede enkel bedoelden, om, door den geeftelyken arm gefterkt, van de preedikftoelen , en in byzondere gefprekken , als befchermers van den hervormden godsdienst, en voedfterheeren der kerk, ©pgeheemeld te worden. Het was derhalven in deezen ftadh. in het byzonder geen blyk van iever voor den godsdienst, maar eene loutere ftreek van valfche ftaatkunde, wanneer hy in 1772. zo zeer ieverde tegen den Groningen hoogleeraar van der Mark, die van onregtzinnigheid befchuldigd werd omtrent de leer van het Dordrecht, fche fynode. Anderszins tog zoude hy, na de. afzetting van deezen heer, niet zo fte'rk aangehouden hebben by den heer Perrenot, zynen domeinraad, om de plaats van hoogleeraar te vervullen, fchoon elk wel wist, en deeze laatfte zelfs 'er peen geheim van maakte, dac hy voor den geopenbaar-

Sluiten