Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. S5S

t zig bevond" (<?)• Voor het overige word, nog in haaren brief aan H. H. Mog., nog in dien aan de Staaten van Rolland, in welken laatften het eip-enlyk te pas zoude gekoomen zyn te klaagen , Tets van beleedigingen gerept, die haar ofte Schoonhoven , of aan de Goejanverwelfche jluis zouden bejegend zyn. En nogthans was zy toen ten minden wel zo vry, dat zy haare klagten rondborftig doen konde , indien zy daar toe reedenen gehad had, en het was vry wat welvoeglyker geweest, dat zy die zelfs gedaan had, dan dat men die naderhand in buitenlandfche memorien vond, welken zonder haare voorkennis niet konden in het licht koomen. Ook werd in haare gem. brieven geen enkel woord gefprooken van de welvoeglyke wyze, waar op zy N door de commisfie behandeld was, en waar over zy zelfs haar genoegen betuigd had. Dus verdwynt die man , met eenen blooten deegen gewaapend in haar vertrek, geheel, zo wel aan de Goejanverwelfche jluis, als te Schoonhoven. Zo bloohartig, als de heer Bentinck hier voorkoomt in zyne vraag, en repliek aan den heer van Genderen, zo haatelyk, als die vraag zelfs is in den mond van eenen toenmaaligen lieutenant kolonel, en kwartiermeefter generaal; eeven zo fchandelyk is het misbruik, het welk hy van deeze omftandigheid naderhand fchynt gemaakt te hebben, toen het 'er op aankwam, om door kruipende vleiery eene daad te helpen in een valsch licht ftellen, waar omtrent hy aan de commisfie zelfs mondeling erkend had, ,, dat zy niet anders handelen konde , als zy gedaan had" (f). Men ziet uit dit geheel beloop, hoe weinig het te verwonderen is; dat men een voorval, zo onverwagt, en vreemd in deszelfs aanleg, als eenvouwdig, en befcheiden behandeld, in een onbegrypèlyk haatelyk daglicht ftellen, en met valfche kouleuren afmaaien moest, om 'er eenen grond voor

des

(e) Nederl. jaarb. 1787. hl. 1682, ff) Nedetl. jaarb. 1787. hl- 4162» Z 4

Sluiten