is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCH

s, den, en bevorderd worde (V). Wy kunnen echs, ter voor U E. Mog. niet verbergen, — dat heff 3, ons ten uiterften aangenaam zoude weezen, in„ dien wy, alvoorens onze gedagten, en annmer-, kingen dienaangaande breèder open té leggen, mogten worden geïnformeerd van de gevoelens,, „ en adviezen der onderfcheiden leeden, zo als 3, die op de aangaande gewoone Staatsvergadering 3, van 5. juli, met betrekking tot de ingeleeverde a, bezwaaren, ftaan in te koomen, en ook in het 3, byzonder tot de zo eevengem. pointen (w). Wy sj verklaaren al wyders, dat wy in dat geval bereid 3» zullen zyn, om, by eene conferentie van eenige 3, leeden van U. E. Mog. met ons, met alle we!~ „ meenendheid tot derzelver naauwkeurig on3, derzoek toe te treeden, en, zo als wy reeds s, voor eenen gcruimen tyd betuigd hebben, zelfs 3, voor zo verre wy tulks in gemoede zullen kunnen doen, 3, met opoffering van eenige perfooneele, en alles3, zins wettige agrementen, meede te werken tot 33 herftel der harmonie, en goede order (x). In-

„ middels

(v) Deeze zinfneede houd in de daad niets anders in , dan eene operrlyke, en onwaardige misleiding van de braaffte , en moedigfie burgery der Republiek, onder het gewoon masker van zugt voor het algemeen welzyn, waar agter dc ftadh. zig tot walgens roe zogt te verbergen.

(ii>) Hoe gemaakt dit verzoek luid, hebben wy zo eevca reeds aangeweezen, en wy moeten hier nu nog by voegen , dat 'er in hetzelve duidelyk ligt opgeflooten eene hoop, dat de verfchiliendheid der adviezen den ftadh. orftftaan zoude zelfs van de vervulling der belofte, by deezen brief gedaan, hoedanig zy dan ook ware.

(x) Hoe vreemd werkten by den ftadh. de gemoedelfke zwaarigheden! Hy, die zig in,zyn gemoed niet bezwaard vond, om regten uit te oeffenen, die door zyne voorzaaten, met militair geweld, of door eenen woeften hoop gemeen, aan een vry volk waren afgeperst, en om datzelf.de volk op allerleie tergende wyzen, ja met de waapenen van den Staat, deszelfs wettigen eigendom, en zelfs het regt van beklag', te ontrooven; is hier onbefchaamd genoeg,