Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 VADERLANDSCH

en de Staaren met geweld te dwingen, om hunne toeftemming te geeven 't<$t de gemaakte verdeeling, zonder dat er aan eene eenige der voorwaarden, door den ryksdag bepaald, en dus ook niec aan die over de geroofde kerkgoederen, voldaan werd. Ta, toen de Poolfche ftandvastigheid zig ook hier door riet liet affchrikken, bedreigde de Rusfifche, en Pruisfifche ge/anten den ryksdag met eene gewei, dige bezitneeming van Cracau, en Seiidomir, en de eerstgem., onder voorwendzel, dat het leeven van den koning, en van verfcheide landbooden in gevaar was,- maar in dc daad, om den koning, en ryksdag ce dwingen tot het onbepaald afftaan der aangemaatigde landen aan Pruisfen, beftond, om niet alleen de ftad, maar zelfs het paleis, alwaar zy vergaderd waren, met twee bataillons militie, en de deuren der raadzaal met vier ftukken kanon te bezetten, en alle toehoorers te weeren. Hy dreigde zelfs, delandbooden, die verborgen geweeren mogten hebben, in gevangenis te zetten, en als moordenaars te doen ftraffen, hun verbiedende, om niet van hunne plaatfen op te ftaan, zo zy niet by den troon geroepen werdén, de voornaam/ten zelfs-belettende, om in de raadzaal tot hét geeven hunner ftem te koomen, en vier landbooden roet geweld wegvoerende. Hy dreigde, de guardes van Litthauwen, die kruid, en loot mogten hebben, in drrest te zetten, verbood hun zig te beweegen, ptaalfte inde voorzaal een piket van j2. Rusfifche officiers , die in de raadzaal zouden moogen kooineii, en op de banken dér landbooden zitten, en dc Rusfifche generaal Rautenfeld nam met eenen ftoel plaats by den troon (q). Tot dn'emaalen werd *er door den ryksdag eene bezending gezonden aan den Rüsfïfche'n gezant , om het ontflag der vier landbooden te verzoeken , maar zy keerde tot dricmaalen vrugteloos te rug, en de Rus, fifhe generaal fchaamde zig niet, om in dien

tut,

(j) Nouv. extraord.'ie div. endr. 1793. n". 79 , en 84.

Sluiten