Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H U I S B O EK. ,527

diging, dat hy, met betrekking tot de Poolfche verdeeling, zig niec onthouden konde, om in het Engelsen parlement ronduit ce bekennen , ,, dat hy „ die verdeeling met het grootfte afgryzen be,, fchouwde , welke tusfchen eenige Moogenhe,, den beflooten was op eene wyze, dat geen „ mensch van goede trouw dezelve zoude kunnen ,, regtvaardigen"(0. Hooren wy, hoe Frederik II. zulke ondeugden der oppervoriten befchreef, en teffens de leevendigfte fchildery afmaalde van zynen opvolger. „ Zie hier de dwaaling der meeftr „ vorften. Zy gelooven, dat God, opzcctelyk, ,, en alleen uit eene byzondere oplettendheid voor ,, hunne grootheid, hunnen gelukftaat, en hunnen „ trotsch, die meenigte menfchengefchaapenheefc, ,, wier welzyn aan hun is toebetrouwd , en dac ,, hunne onderdaanen eeniglyk gefchikt zyn, om toe werktuigen, en dienaars van hunne ongeree,, gelde driften te verftrekken. Het beginzel , ,, waar uit men handeld, valsch zynde, kunnen ,, de gevolgen niet anders, dan oneindig flccht, ,, zyn. Van daar die ongereegelde zugt tot val,, feiten roem; van daar die brandende begeerte om ,, alles te overweldigen; van daar de hardheid der „ lalten, met welken het volk gedrukt word; va» ,, daar de luiheid der vorften, hunne trotschheid, ,, hunne onregevaardigheid , hunne onmenschiie,, vendheid, hunne dwingelandy , en alle de on,, deugden, die de menfehelyke natuur verlaager.. ,, Zo de vorften zig van deeze dwaalende denk,, beelden oncdeeden, en tot het oogmerk hunner ,, inftelling wilden opklimmen , zouden zy zien , ,, dac die rang. waar op zy zo verliefd zyn, dar, ,, hunne verheffing niecs anders is, dan hec werk ,, des volks; dac die millioenen menfehen, die hen ,, zyn aanbevolen, zig niet tot flaaven van éénea ,, mensch gemaakt hebben , ten einde hun meer „ gedugt, en vermogend te maaken; dac zy zig

M niec

(f) N<iuv, extraord. de div. endr. -1733. n°. 3tf.

Sluiten