is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 VADERLANDSCH

vermids niet ontkend kan worden, dat de tegenwoordige regeering veeleer alles , wat mogelyfc was, immers openlyk, fchynt vermyd ce hebben, om den oorlog voor te koomen, zelfs nog, na dac de Franfchen, geheel onbevoegdelyk , de Scheldt open verklaard hadden. Genoeg is het voor ons tegenwoordig oogmerk, dat de Franfche natie het verbond tusfehen Engeland, Pruisfen, en den fiadhouder uit datzelfde licht befchouwd heeic, waar uit geheel Europa het befchouwd, en 'er aanleiding uit genoomen heeft, om aan den ftadh., als den Souverain der Nederlanden , den oorlog te verklaaren. Wy moeten dus bv deeze geleegenheid onze Jeezers met ons doen'bewonderen het alwys beltier eener regtvaardige Voorzienigheid, die uit de revolutie van 1787., en de gemaakte alliantien met Engeland, en Pruisfen, op naam van den ftadhouder der vereenigde Nederlanden eenen oorlog met Frankryk heeft doen voortfpruiten, dien de tegenwoordige overheerfchers altyd zo zeer gevreesd, en gehoopt hebben door de magt, en het ontzag dier twee hoven te zullen afkeeren. De onmiddelyke, en aanleidende oorzaaken, de omftandigheden, en gevolgen van deezen oorlog mogen eenigermaate verfchild hebben van die, waar voor de kabaal bedugt geweest is , en welke de weidenkenden voorfpeld', en te gemoet gezien hebben; de uitkomst niettemin der woelingen van die beide hoven, en de haat der Franfchen tegen het willekeurig beftier, waar door wy van derzelver bondgenootfehap afgefcheurd zvn, hebben deezen Staat, uit hoofde.van deszelfs 'tegenwoordige afhangelykheid van die hoven , in eenen oorlog gewikkeld, waar van wy ongetwyffeld, zonder dat, geen gevaar zouden geloopen hebben (h).

Tot

(/;) Wat behoeven vry 'er meer van 'e zeggen, dan het or.de: "aande protest der Friefche (taatsvergadering inhoud, het welk ons onder het afdrukken deezer bladen ter hand koomt, cn Let welk wy, ter voltocuig van ons betoog, niec

wil-