Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8o NIEUWE NEDERLANDSCHË

'sGra-

vexha' ge.

Refolutie tot

yry.

fpraak van den Hertog V.m

Brunt' wyk.

's Bosch, des daags te voren , waar by dezelve re-» figneert alle deszelfs Militaire Charges' in dienst van" den Staat, om redenen in de voorfchreven Misfive, en in de Notulen van gemelden i j October breeder vermeld , hebben ter Vergaderinge gerapporteerd, dat zy Heeren Gedeputeerden en Gecommitteerden wel gewenscht hadden deze zaak eerder in overweging te kunnen nemen, doch dat de gefieldheid der tyden, federt de refignatie van den Heer Hertog, daartoe geenzins gefcnikt is geweest, terwyl van de gisting der gemoederen in den Staat niet te verwagten was die bedaardheid , welke vereischt word, om het gebeurde uit zyn waar oogpunt te befchouwen ; dat ondertusfchen de gelukkige omwending hoop gegeven hebbende, dat-, met aflegging van gepreoccupeerde opvattinge en haatlyke wantrouwens , de Bondgenooten deze zaak nader zouden gelieven in te zien, zy Heeren Gedeputeerden en Gecommitteerden al zedert eenigen tyd bedagt waren geweest dien aangaande een Rapport uit te brengen, en dat hoe zeer het onverwagtoverlyden van hoogstgemelden Heer Hertog had doen vervallen het oogmerk, om denzelven het genoegen te geven van eens nadere verklaring van Hun" Hoog Mog., op dit fubjeót, te mogen vernemen, zy egter gemeent hadden niet te mogen nalaten als nu nog aan Hun Hoog Mog. voor te ftelien, om, tot Juïtificatie van de nagedagtenis van voornoemden Heer Hertog , zodanige Refolutie te nemen, als met de wysheid en rechtvaardigheid van Hun Hoog Mog. overeenkomftig zal geoordeelt worden.

En mitsdien gemelde Heeren Gedeputeerden en Gecommitteerden voordragen op welken wyze, naar hunne gedagten, Hun Hoog Mog., by'arnpliatie van Hoogstderzelver Refolutie van den 15 Oclober 1784, in deze zouden kunnen en behooren te refol veren.

Waarop gedelibereerd zynde, hebben Hun Hoog Mog., conform het advys van Heeren Gedeputeer-

Sluiten