Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, i?8'8. 1285

'smorgens tegen ro uuren, vertrokken de Vorftelyke Perfoonen naar Zutphen, ontbeten by den Heer Van tab, ontvingen de begroetingen der Regeerings - Collegien , en verdere Perfoonen van aanzien of bewind, hielden het middagmaal op het Stadhuis, het avondmaal by den Heer Van Heeckertn \an Suidtuis, deeden een togtje door de Stad, welke met zeer veel fmaak verlicht was, en kwamen des nachts hier terug, ten einde den 9 September over Arnhem naar Nymegen te vertrekken..

H O L L A N Do,

H A A R L E M.

P~Fynt Doorluchtige Hoogheid den Heer £_j Prins Erfftadhouder, benevens het geheele Stadhouderlyke Huisgezin , op den laatften Augustus des morgens uit 's Hage vertrokken zynde, kwam tegen den middag in de nabuurfchap dezer Stad, in het zogenaamd Haarlemmerhout, alwaar op het fraai nieuw Gebouw Welgelegen , het welk den Heer H. Hope laat ftichten, een zeer pragtig middagmaal was gereed gemaakt, na welks einde Zyne Doorluchtige Hoogheid en de beide Prinfen te voet, en Haare Koninglyke en Doorluchtige Hoogheden, als mede het overig gevolg in koetzen, door deze Stad doortrokken , tusfehen de gefchaarde ryen onzer Schuttery, van welken vier Vaandelen- aan de groote Houtpoort, en de vier overige aan de Nieuwe bragt en het Spaarne, waar de jachten lagen, gepofteerd waren. Hoogstdezelven vervolgens aan boord

Qqqq4 g£*

DlERÏifc

Sluiten