Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1564 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Antw. van Deenetn arken aan Pruis* ftn.

is, maar keurt ook goed en guarandeert de fchikkingen, die door den Prins Van lies len gemaakt worden, om gedurende den ftilftand van Wapenen zyne Winterkwartieren in Noorwegen te neemen , en het Zweedfche Grondgebied geheel te verlaten, waar mede Zyne Koninglyke Deenfche Majefteit niet in Oorlog is, en ook niet in vyandfchap leeft. Zyne Majefteit, de Koaing, voegt 'er nog de plechtige Belofte, op alle zyne voorgaande Verklaaringen , en nog meer op de Grondftellingen van een onveranderlyk Systhema gebouwd , by, dat hy, voor zo verre de gefteldheid der zaaken het hem zal kunnen toelaaten, zyne oprechte pogingen met die der gemelde Hoven vereenigen zal, om deherftelling der rust in 't Noorden te bevorderen, en meent een nieuw bewys daar van te geven, terwyl hy hunne Majefteiten verzoekt; eene verlenging van den bereids getroffen ftilftand van Wapenen tot den eerften Mai te bemiddelen en gemaklyker te maaken, en van weêrskanten alles uit den weg te ruimen, 't geen het duiten van den Vrede zou kunnen vertraagen. Zyne Majefteit herhaalt insgelyks de verzekeringen der Koningen van Pruisfen en Engeland, en hoe zeer hy zich op derzelver beloften verlaat, dat hy tot hetberaamen eener fchikking medewerken wil, welke zo noodzaaklyk is, om voor het toekomende het Noorden tegen zodanige Offenftve Ontwerpen te befchermen, als die geenen zyn, welke de rust van het zelve geftoord, of dezelve gedreigd hebben; gelyk hy dan ook de keuze der Middelen met dat vertrouwen aan hun overlaat, welk hy nooit opgehouden heeft hun te betuigen.

Geen Ryk fchynt veiliger en onbeweeglyker dan het Ryk van Groot - Brittan je, welks rykdom en inkomften, en dus ook het ere* diet of geloof, na den laatften Oorlog, en het verliezen van 13 Volkplantingen in Amerika, tot eene hoogte is geftegen, van welke naauwlyks een voorbeeld in de Jaarboeken

Sluiten