Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vëran

DËRlNG ONDER DË HOO GE ÉN LAGE

Amtë-

ÏïAARS,

ENZ.

ge.

1

i <

tj68 NIEUWE NEDERLANDSCHE

. jM, Heere van de Bildt, Mr. Jan Willem van der Foort, Mr. RudolphAbraham Schut. Mt Ber nard Philip Engelben Arent Jacob Diderick de

• £?p0lCïeri M£ Hfdrik c«#*»* Swellengrebel en Mr. Johannes Borski, Hz. *

De Commisfien by de Edele Groot Achtbaar® Heeren yan de Vroedfchap benoemd, zyn als vokt: Ter diredtie van dezer Stads Momboir - Kamer, de Heeren Mr. Adriaan van Bronckhorst Mr fan Jacob van bestrenen tot Stakenburg, Mr. Adriaan van Romondt en Mr. Joachim Fred&ik Odé Tef directie van dezer Stads Finantie- Kamer de Heeren Mr Jan Carel van der Muilen, Heere van Maarfenbroek, Mr. Jacob Anthony Mariens, Mr. Nicolaas von Westrenen tot Lauwenrecht, en Mr. Hendnk Adriaan van den Heuvel Tot de Commisfie ter Staten Finantie den Heer Jan Fedenk van Beek, Heere van Dykveldt. In het Hof Provinciaal den Heer Mr. Reynier Ver/choer. Droslaard aan de Vaart den HeerMr. Theod. 4tn Zaal. Thefaurier aangebleven den Heer Mr. Willen* fan van der Does. Kameraar aangebleven den HeerMr trans Cornelis Craeyvanger. Tot Gecommitteerden ter Posterye de Heeren Mr. Otto Witten Phihppus Falck en Mr. üavict Jan Mariens. Op heÊ Bier-en Gemaal - Comptoir de Heeren Mr Jan van Voorn en Jacob Lydias de toucheert. Op'het Wyn- en Gedacht-Comptoir de Heeren Mr Frans Johan Cai ■ ! Rodands en Samnel Lachtman* Op het Comptoir van de publieke Verkoopingén den Deer- Jacob Fredenk Gobi^s. En eindelyk benoemd :ot Kameraar van denLekkendyk Bovendams, voor len tyd van zes Jaaren, ingaande den n Novem* >er aanftaande den Heer en Mr. Juflu* Lufneu, yelke deswege den Eed heeft afgelegd ter verzade■rage van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten.

Wyk by Duurstede. Den 20 Oftober '•ynde de dag yan de Jaarlykfche Veranderinge van c Kegeenng dezer Stad, zyn uit een overgeleverde Sorrunatie,doorZyneDoorl.Hoogh.denHeere Prinfe

Sluiten