is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H85 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Haar lem.

len, ziende, dat zy by de woeste en onftuimig» menigte, (diezy wel hadden kunnen in beweeging orengen,maar niet zo fchielyk konden bedaaren^) inongenaden zouden vervallen ; hun plank ophaalden met het raport nu voor vervallen te verklaren. Dog deze verdeedigingkon weinig afdoen: gelyk wy fteeds in deze tyden hebben ondervonden, dat geen gezaaid wantrouwen uit de eens vooringenomene gemoederen uitterooyen is. En dit kan tot eene gewigtige aanmerking verftrekken, omtrend de vraag nopens de onbepaalde Vryheid van de Drukpers. In de Politieke Kruyer N. 457. las men den navolgende Brief van Waarmond van Haarlem, over de Apologie voor den Penfionaris van Zeebergh , inde Hollaadfche Hiftorifche Courant van den 16 deezer geplaatst:

GOED VRIEND!

\V7at heb ik my verwonderd, in de Hollandfche Hijiorifche Courant van Zaturdag den 16 deezer zulke een fraaije Apologie voor onzen Pen • fionaris van Zeeberg ie leezen! ■ het is my om het even, uit wiens penne die gevloeid is, maar zeker is het dat ze in Stede van iets af te doen , in tegendeel het Zegel zet op het gehouden gedrag van den Heer van Zeeberg, ——— of kan het iets ten voordeele of vryfpraake van den Heer Zeeberg doen, dat, zoo hyin deezen niet naar den wensch der Bur* gery gehandeld heeft, dan de Heeren Starrenburg , oe Gyzelaar , van Berckel en de Kempenaar, ziel) in het zelfde geval zouden bevinden, alzo dat kwestieufe Rapport door hen unaniem is uitgebragt ? —— waarlyk dit is

een