is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1295 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra

venha■

Vervolgens kwam een brief in van den Bevelhebber over het Krygsvolk te HelvoetHuis, dac de rust aldaar weder herheid en alles (lil en in order was. Dog te gelyker tyd kwam een brief in van Jntoni van Goch Timmerman en Aanneemer van 'sLands Werken te Helvoetfluis, voordragende, hoe hy met zyn Huisgezin door de menigte mishan? deld, zyne woning geplunderd was, en hy wel een fchade van ƒ 12000 zoude hebben geleden, verzoekende voorts om (chaevergoeding. Hierop is befloten, dat eene Commisfie van twee Ledeu uit Gecommitteerde Raden met den Fiskaal Luyken 'naar Helvoerfluys zou gaan, om onderzoek te doen naar het voorgevallene • welke Commisfie betraande uit de Heeren Bakkus en Cloterboocke , wegens Dortrecht en Haarlem in het Collegie van Gecommitteerde Raden zi tuig hebbende, en den gem. Fiscaal,den 29 Juny 1787 naar Hellevoetfluys is vertrokken.

Nadat alhier zedert twee dagen en tot den 28 Juny des avonds een gerugt gelopen had, mi eens dat Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Prins Eifltadhouder, dan weder dat Hare Koninglyke Hoogheid Me vrouwe de Prinfesfe deszelfs Gemalinne fpoedig herwaart en wel op de Oranjezaal komen zoude , en ook veel geiproken en gefchreven was van een bezoek van de Prmfes aan Hoogstderzelver Gemaal te Amersfoort,

kwam