Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Junj, 17*7- ^7

Goederen der Staatsleden van Gelderland er\Amert- A u< foort, en op de gerenoveerde Raden van Utrecht stelen andere plaatzen, en op allen en een legeljkoAM. dier Regenten, die de party van ce onderdrukkers houden: zullende in dat uiterfte mets onbeproefd laaten, maar alles te baat neemen , dat dit bezwoortn oogmerk kon doen bereiken; en daar toe alle mogelyke middelen in t werk ftellen, om 't Land te zuiveren en te verlosten van zulke aterlingen, welke door geiveld, plundering en moord , de Burgerlyke Vryheid beftryden en zoeken te onder te brengen. En om dac de menen, die 't aangaat, geene onwetenheid zouden kunnen voorwenden van deeze onze ierieufe intentie, zoo hebben wy deeze befDten ten fpoedigflen aan allen en een icgelyk te doen kennelykzyn. Actum, enz.

Wy hebben in ons voorgaand ftukje voor Mei den brief medegedee'd van 17 Raden , zo der 9 uitgezetten, als der overigen, welken oordeelden met de nieuw ingekorenen niet te mogen vergaderen. De andere Raden, ten getale van r5, ("welken voor de afzetting doorgaans de minderheid uitmaakten) beantwoordden voorfz. brief, den 25 Juny 1787. aldus:

EDELE GROOT MOG. HEEREN!

Het is niet dan met weerzin, dat de Onderget tekenden, alle Raaden in de Vroedfchap dezer Stad, de attentie van UWEd. Groot Mog. moeten occupeeren met de wederlegging van eene Misüve door Zeventien Heeren , allen zig noemende Leden van de Vroedfchap deezer Stad, op Donderdag den 24.ft.en May laatstleden ter Vereaideripg van UWEd. Groot Mog. ingediend. *^ Vvvv 3 De

Sluiten